info@bonyademalolin.com   شماره تماس : 22859691 - 021

درباره ما

مشکلات شهرنشینی امروز، توسعه روز افزون شهرها،افزایش هزینه های معیشتی و درمان ،کاهش سطح درآمد خانواده ها ،ازدواجهای فامیلی ،عدم اطلاعات کافی ، تصادفات و همه و همه ازعواملی هستند که موجب آسیبهای اجتماعی درکشور شده است. بنیاد معلولین فاطمه زهرا ایرانیان در راستای اهداف خود طبق اساسنامه مدون تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور با کمک نیروهای متخصص و مجرب از اقشار معلولین از هر نوع معلولیت با توجه به استعدادهای نهفته درونی این عزیزان شکل گرفته وازطرحها و پیشنهادات ایشان جهت پیشبرد اهداف و هر چه بهتر زیستن و رفاه این عزیزان گامهای بلندبرداشته و امکانات خدمات،لازم روشها وراههایی مناسب اتخاذ نموده است و از شیوه های نو آورانه و استفاده از تجربیات دیگران بتوان با شناساندن مشکلات در پی جلب و جذب مشارکتهای مردمی با روشهای جدید و کار امد باشد. بدین ترتیب با مشارکت متعهدانه مردم خیر ، نیکوکار و دستگاههای مرتبط میتوان به اصل توانمند سازی رسید .از آنجا که جامعه گاهی به علت پایین بودن در امدها و کمک های موردی دستخوش آسیب میشود با طرحهای نوین میتوان موفقیتهای جدیدی را ایجاد و راه را تسهیل و هموار نمود .

در گذشته با تمامی این موارد نیازمندان به خدمات حمایتی غالبا" پشت نوبت دریافت خدمات باقی می ماندند.ازاینرو بنیاد معلولین فاطمه الزهراء(س) ایرانیان با بررسی موارد موجود درجامعه و باتجربیات انجام شده طرحی تحت عنوا ن " خود کفایی و رفاه اجتماعی" پایه گذاری نموده است. تا از این طریق بتوان نوع معلولیت با روش های خدمات درمانی . امور تحصیلی . کمک هزینه مسکن .اشتغال و تامین معیشت را برای معلولین ارائه داد.

اهداف موسسه

 • شناسایی _ جذب و سازماندهی معلولین کشور

  شناسایی – جذب و ساماندهی معلولین کشور با هدف حمایت مادی و معنوی از آنان در زمینه های درمانی، توانبخشی، اشتغال ، ورزشی ، تحصیلات ، تفریحات ، خدمات بیمه ای ، تامین تسهیلات و رفاه زندگی .

 • شناسایی و معرفی ظرفیتهای علمی ، فرهنگی ، هنری

  کارآفرینی معلولین کشور به عرصه ملی و بین المللی با هدف جذب کمک و حمایت های قانونی و انسانی جهت ارتقاء رضایتمندی و رفاه معلولین کشور پس از هماهنگی با سازمان بهزیستی .

 • ایجاد و تاسیس صندوق قرض الحسنه ، تعاونی های مسکن

  مصرف و اعتبار تعاونی های چند منظوره و سایر بنگاههای اقتصادی برای کمک به تامین مالی به نفع معلولین و اعضای وابسته پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح .

 • درخواست و پیگیری تصویب قوانین ، مقررات

  دستورالعمل های دولتی از طریق مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی ، شهر و روستا ، هیات محترم وزیران و سایر مراجع ذصلاح برای حمایت و احیاء حقوق شهروندی معلولین کشور در همه زمینه ها پس از هماهنگی با سازمان بهزیستی .

 • برگزاری سمینار ، نمایشگاههای تخصصی و ویژه

  کنفرنس های علمی ، آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی و بین المللی پس از هماهنگی با سازمان بهزیستی .

 • مدیریت و ساخت مکان های اجتماعی و...

  فرهنگی ، هنری ، ورزشی و تاسیس شهرک های اقامتی و ویژه جهت اسکان معلولین پس از اخذ مجوز از مراجه ذیصلاح .

 • کمک به فعالیتهای فردی و گروهی

  با هدف تقویت بنیه روحی ، فکری و جسمی معلولین کشور، اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح جهت انتشار مطبوعات ویژه و تخصصی معلولین .

 • برقراری ارتباط با موسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی

  دولتی و غیر دولتی در داخل و خارج کشور برای جلب حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی آنان برای فعالیت و کمک به معلولین کشور پس از هماهنگی با سازمان بهزیستی .

 • تاسیس باشگاه معلولین

  بمنظور برقراری ارتباط سالم با یکدیگر و حامیان جامعه معلولین کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح کشور .

 • اخذ مجوز قانونی

  از مراجع ذیصلاح جهت انتشار مطبوعات ویژه و تخصصی معلولین .

در گذشته با تمامی این موارد نیازمندان به خدمات حمایتی غالبا" پشت نوبت دریافت خدمات باقی می ماندند.ازاینرو بنیاد معلولین فاطمه الزهراء(س) ایرانیان با بررسی موارد موجود درجامعه و باتجربیات انجام شده طرحی تحت عنوا ن " خود کفایی و رفاه اجتماعی" پایه گذاری نموده است. تا از این طریق بتوان نوع معلولیت با روش های خدمات درمانی . امور تحصیلی . کمک هزینه مسکن .اشتغال و تامین معیشت را برای معلولین ارائه داد.

1 – تاسیس و راه اندازی مرکز آموزشی و توانبخشی سالمندان پس از اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور .

2 – تاسیس و راه اندازی مرکز آموزشی و توانبخشی معلولان جسمی ، حرکتی پس از اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور

3 – تاسیس و راه اندازی مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولان ذهنی پس از اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور  .

4 – مرکز روزانه آموزشی توانبخشی معلولان جسمی ، حرکتی پس از اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور .

5  – شبانه روزی توانبخشی و درمان بیماران روانی مزمن پس از اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور

6 – مرکز توانبخشی و مراقبتی بر خانواده و مبتنی بر جامعه پس از اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور

7 – الحاق و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید .